Baugesetzbuch BauGB

bundesrecht.juris.de/bbaug

Baunutzungsverordnung BauNVO

bundesrecht.juris.de/baunvo

Energieeinsparungsverordnung EnEV

bundesrecht.juris.de/enev_2007

Hauptsatzung der Architekten- und Stadtplanerkammer

www.akh.de

Hessisches Architekten- und Stadtplanergesetz HASG

www.rv.hessenrecht.hessen.de

Hessische Bauordnung HBO

www.akh.de

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI

www.hoai.de

Nachweisberechtigtenverordnung NBVO

www.akh.de

Sämtliche hessischen Gesetze

www.hessenrecht.hessen.de

Wohnflächenverordnung WoFlV

bundesrecht.juris.de/woflv